Ika1994, teksty z czerwca 2010 roku

12 tekstów z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest Ika1994.

Po­między rzeczy­wis­tością a fan­tazją is­tnieją tyl­ko marzenia... 

myśl
zebrała 39 fiszek • 30 czerwca 2010, 08:26

Cza­sem na­wet nie wiesz, że Ci, których krzyw­dzisz dzi­siaj, jut­ro mogą być dla ciebie naj­ważniej­si na całym świecie... 

myśl
zebrała 56 fiszek • 29 czerwca 2010, 10:03

Dzi­siaj pat­rzę na gwiaz­dy sa­ma - jak­by trochę przy­gasły, a jeszcze wczo­raj pat­rzyłam na nie z tobą - wczo­raj świeciły pełnym blaskiem... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 28 czerwca 2010, 13:38

Przeżyj swo­je życie tak, aby zaw­sze uśmie­chać się na wspom­nienie mi­nionych dni, dających ci kiedyś ty­le szczęścia... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 27 czerwca 2010, 10:56

Roz­sta­nie - coś, cze­go się boimy i sta­ramy się do te­go nie do­puścić, cho­ciaż przychodzi zawsze... 

myśl
zebrała 62 fiszki • 26 czerwca 2010, 13:54

Nie mu­sisz od­chodzić da­leko, by prze­konać się, że są ludzie, którzy tęsknią za tobą zaw­sze, nieważne jak da­leko pójdziesz i na jak długo znik­niesz z ich życia... 

myśl
zebrała 62 fiszki • 20 czerwca 2010, 14:38

Gdy już zda­jesz so­bie sprawę, że to ko­niec, że na­deszła chwi­la roz­sta­nia, gdy zos­tają tyl­ko sta­re wspom­nienia bez nadziei na no­we, lep­sze i w tym sa­mym gro­nie... właśnie wte­dy zaczy­nasz do­ceniać tych wszys­tkich, z który­mi przeżyłeś ty­le lat...

(Z żalu z po­wodu zbliżające­go się w zabójczym tem­pie końca gimnazjum) 

myśl
zebrała 30 fiszek • 17 czerwca 2010, 21:58

Od­waż się marzyć, bo tyl­ko marze­nia mają w so­bie to coś, co da­je nam siłę by żyć. Bo właśnie marze­nia bu­dują świat... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 14 czerwca 2010, 20:49

Nie ważne gdzie będziesz, nie ważne jak da­leko ode mnie, ważne, że ja zaw­sze będę z tobą. Cze­mu? Bo jes­teś moim przyjacielem. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 12 czerwca 2010, 07:11

Czer­wo­na róża opadła na wieko trum­ny z de­likat­nym odgłosem upad­ku. Tak sa­mo ona, wdzięcznie i z gracją osunęła się na ko­lana nad gro­bem przy­jaciela. Tyl­ko on mógł pomóc jej wstać. Ty­le, że przy­jaciel od­szedł od niej na zaw­sze, a jed­nak wciąż jest. Wciąż tkwi w jej sercu. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 6 czerwca 2010, 10:36

Ika1994

Ciągle szuka samej siebie :) Każdego dnia widzi siebie z innej strony... Co chwilę odkrywa coś nowego... Zaskakuje, nie tylko siebie... Nigdy nie wie, co będzie jutro... Łatwo popada w ... różnego rodzaju emocje... Niepoprawna marzycielka... Romantyczka...? Kocha ... hmm... rysować...pisać ....:)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ika1994

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność